สนามบินเชียงใหม่ - Chiang Mai Airport (CNX)

สนามบินเชียงใหม่ มีเที่ยวบินขาออกจากเชียงใหม่ ภายในประเทศทั้งสิ้น 111 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าเชียงใหม่ ภายในประเทศทั้งสิ้น 242 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากเชียงใหม่ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 40 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าเชียงใหม่ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 50 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกเชียงใหม่ ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าเชียงใหม่ ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกเชียงใหม่ ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าเชียงใหม่ ระหว่างประเทศ