เที่ยวบิน ตารางบิน บางกอกแอร์ (Bangkok Airways)

สายการบิน บางกอกแอร์ (Bangkok Airways) มีเส้นทางการบินให้บริการ 92 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 268 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 100 | PG 102 | PG 104 | PG 106 | PG 122 | PG 124 | PG 128 | PG 134 | PG 136 | PG 138 | PG 144 | PG 146 | PG 148 | PG 164 | PG 168 | PG 172 | PG 174 | PG 876 | PG 952 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย PG 103 | PG 119 | PG 121 | PG 123 | PG 125 | PG 127 | PG 129 | PG 133 | PG 135 | PG 145 | PG 163 | PG 167 | PG 171 | PG 173 | PG 185 | PG 189 | PG 199 | PG 873 | PG 951 | PG 961 | PG 963 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง PG 203 | PG 205 | PG 207 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 204 | PG 206 | PG 208 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย PG 209 | PG 211 | PG 213 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 210 | PG 212 | PG 214 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ PG 215 | PG 217 | PG 219 | PG 221 | PG 223 | PG 225 | PG 229 | PG 239 | PG 243 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 216 | PG 218 | PG 220 | PG 222 | PG 226 | PG 230 | PG 240 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย PG 231 | PG 233 | PG 235 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 232 | PG 234 | PG 236 |
จาก เชียงใหม่ ไป แม่ฮ่องสอน PG 237 | PG 351 | PG 353 |
จาก แม่ฮ่องสอน ไป เชียงใหม่ PG 238 | PG 352 | PG 354 |
จาก สมุย ไป เชียงใหม่ PG 241 |
จาก เชียงใหม่ ไป สมุย PG 242 |
จาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ PG 246 |
จาก เชียงใหม่ ไป ภูเก็ต PG 248 |
จาก ภูเก็ต ไป สมุย PG 250 | PG 252 | PG 254 | PG 256 | PG 258 | PG 292 |
จาก สมุย ไป ภูเก็ต PG 251 | PG 253 | PG 255 | PG 257 | PG 259 | PG 291 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ PG 261 | PG 263 | PG 267 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 262 | PG 264 | PG 268 | PG 296 |
จาก สมุย ไป กระบี่ PG 265 | PG 415 |
จาก กระบี่ ไป สมุย PG 266 | PG 416 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 270 | PG 272 | PG 274 | PG 276 | PG 278 | PG 280 | PG 284 | PG 286 | PG 290 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต PG 271 | PG 273 | PG 275 | PG 277 | PG 279 | PG 285 | PG 287 | PG 289 |
จาก อู่ตะเภา ไป ภูเก็ต PG 281 |
จาก ภูเก็ต ไป อู่ตะเภา PG 282 |
จาก สมุย ไป อู่ตะเภา PG 293 |
จาก อู่ตะเภา ไป สมุย PG 294 | PG 402 |
จาก ภูเก็ต ไป หาดใหญ่ PG 298 |
จาก หาดใหญ่ ไป ภูเก็ต PG 299 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด PG 301 | PG 305 | PG 307 | PG 309 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 302 | PG 306 | PG 308 | PG 310 |
จาก Abu Dhabi ไป ภูเก็ต PG 4003 |
จาก Abu Dhabi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4011 | PG 4013 | PG 4017 |
จาก Luang Prabang ไป เชียงใหม่ PG 4138 | PG 984 |
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4154 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo PG 4155 |
จาก Osaka ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4170 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Nagoya PG 4175 |
จาก ภูเก็ต ไป Singapore PG 4202 | PG 4206 | PG 4212 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต PG 4203 | PG 4205 | PG 4207 | PG 4213 |
จาก สมุย ไป Singapore PG 4222 | PG 4224 |
จาก Singapore ไป สมุย PG 4223 | PG 962 | PG 968 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Fuzhou PG 4261 | PG 4265 |
จาก Xiamen ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4266 | PG 4268 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Xiamen PG 4267 | PG 4269 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4280 | PG 4284 | PG 4286 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hanoi PG 4281 |
จาก Ho Chi Minh City ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4296 |
จาก Ho Chi Minh City ไป ภูเก็ต PG 4298 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Jakarta PG 4305 |
จาก Manila ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4392 | PG 4394 | PG 4396 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kuala Lumpur PG 4501 | PG 4503 | PG 4505 | PG 4507 | PG 4509 | PG 4521 |
จาก Kuala Lumpur ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4502 | PG 4504 | PG 4506 | PG 4508 | PG 4520 | PG 4522 |
จาก Kuala Lumpur ไป ภูเก็ต PG 4512 | PG 4514 | PG 4516 |
จาก ภูเก็ต ไป Kuala Lumpur PG 4515 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Sydney PG 4531 |
จาก Hong Kong ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4552 | PG 4556 | PG 4558 | PG 4566 | PG 4568 | PG 4570 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hong Kong PG 4557 | PG 4559 | PG 4563 | PG 4565 | PG 4569 | PG 4571 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Singapore PG 4803 | PG 4813 |
จาก Singapore ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4804 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Dhaka PG 4821 | PG 4822 |
จาก Dhaka ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4823 | PG 4824 |
จาก Beijing ไป ภูเก็ต PG 4830 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Beijing PG 4847 |
จาก Beijing ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 4848 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Taipei PG 4903 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Yangon PG 701 | PG 707 |
จาก Yangon ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 702 | PG 704 | PG 706 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Mandalay PG 709 |
จาก Mandalay ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 710 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Male PG 711 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Naypyidaw PG 721 |
จาก Naypyidaw ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 722 |
จาก Yangon ไป เชียงใหม่ PG 724 |
จาก Mandalay ไป เชียงใหม่ PG 726 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Mumbai PG 733 |
จาก Mumbai ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 734 |
จาก สมุย ไป Hong Kong PG 805 |
จาก Hong Kong ไป สมุย PG 806 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Siem Reap PG 903 | PG 905 | PG 907 | PG 909 | PG 913 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 906 | PG 908 | PG 910 | PG 914 | PG 924 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Phnom Penh PG 927 | PG 931 | PG 933 | PG 935 | PG 937 | PG 939 |
จาก Phnom Penh ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 928 | PG 930 | PG 932 | PG 934 | PG 936 | PG 938 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Luang Prabang PG 941 | PG 945 |
จาก Luang Prabang ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 942 | PG 946 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Vientiane PG 943 | PG 949 |
จาก Vientiane ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 944 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Da Nang PG 947 | PG 997 |
จาก Da Nang ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 948 | PG 998 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Phu Quoc PG 991 |
จาก Phu Quoc ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PG 992 |