สนามบินสมุย - Samui Airport (USM)

สนามบินสมุย มีเที่ยวบินขาออกจากสมุย ภายในประเทศทั้งสิ้น 341 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสมุย ภายในประเทศทั้งสิ้น 295 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากสมุย ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 44 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสมุย ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 33 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสมุย ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสมุย ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกสมุย ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสมุย ระหว่างประเทศ