สนามบินสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่น - Airport (NRT)

สนามบินสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่น มีเที่ยวบินขาออกจากสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 19 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 16 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างประเทศ