สนามบินนราธิวาส - Narathiwat Airport (NAW)

สนามบินนราธิวาส มีเที่ยวบินขาออกจากนราธิวาส ภายในประเทศทั้งสิ้น 13 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้านราธิวาส ภายในประเทศทั้งสิ้น 5 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากนราธิวาส ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 0 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้านราธิวาส ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกนราธิวาส ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้านราธิวาส ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกนราธิวาส ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้านราธิวาส ระหว่างประเทศ