สนามบินเลย - Loei Airport (LOE)

สนามบินเลย มีเที่ยวบินขาออกจากเลย ภายในประเทศทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าเลย ภายในประเทศทั้งสิ้น 5 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกเลย ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าเลย ภายในประเทศ