สนามบินเชียงราย - Chiang Rai Airport (CEI)

สนามบินเชียงราย มีเที่ยวบินขาออกจากเชียงราย ภายในประเทศทั้งสิ้น 62 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าเชียงราย ภายในประเทศทั้งสิ้น 69 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากเชียงราย ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าเชียงราย ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 3 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกเชียงราย ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าเชียงราย ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกเชียงราย ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าเชียงราย ระหว่างประเทศ