เที่ยวบิน ตารางบิน Ethiopian Airlines

สายการบิน Ethiopian Airlines มีเส้นทางการบินให้บริการ 5 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 6 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Seoul ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ET 1298 |
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ET 1402 |
จาก Addis Ababa ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ET 608 | ET 628 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Addis Ababa ET 609 |
จาก Jakarta ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ET 629 |