เที่ยวบิน ตารางบิน Air Canada

สายการบิน Air Canada มีเส้นทางการบินให้บริการ 16 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 20 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo AC 6125 |
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AC 6126 | AC 6251 | AC 6252 |
จาก Frankfurt ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AC 6127 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Frankfurt AC 6128 |
จาก Hong Kong ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AC 6129 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hong Kong AC 6130 | AC 6134 | AC 9764 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Taipei AC 6136 |
จาก Taipei ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AC 6137 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo AC 6232 |
จาก Seoul ไป ภูเก็ต AC 6980 |
จาก ภูเก็ต ไป Seoul AC 6981 |
จาก Seoul ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AC 6996 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Seoul AC 6997 |
จาก เชียงใหม่ ไป Hong Kong AC 9793 |
จาก Hong Kong ไป ภูเก็ต AC 9794 |
จาก ภูเก็ต ไป Hong Kong AC 9795 |